Půjčovna deskových her

Provozní řád půjčovny

I. Základní ustanovení

1. Smlouva o nájmu movitých věcí se uzavírá podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Semináře Havelková s.ro.

IČ: 07634838

se sídlem:

Chmelická 1386, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha

kontaktní údaje:

adresa pro vyzvednutí a vrácení vypůjčených her: Zaříčanská 597, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha

email: info@seminarehavelkova.cz

telefon: 739 305 001

(dále jen "pronajímatel")  

2. Tento provozní řád upravuje vzájemná práva a povinnosti pronajímatele a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o nájmu věcí movitých (dále jen: "nájemce") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.seminarehavelkova.cz a osobně na provozovně pronajímatele (dále je "půjčovna").

II. Vlastnictví

2.1 Pronajímatel je vlastníkem movitých věcí (dále jen "hry") půjčovny.

2.2 Pronajímatel na základě této smlouvy pronajímá hry dle objednávky nájemce.

III. Výpůjční doba

3.1 Hry se půjčují na dobu jednoho týdne. Výpůjční doba začíná okamžikem výpůjčky hry. Výpůjční doba končí uplynutím doby jednoho týdne od objednání.

3.2 Prodloužení smlouvy je možné před ukončením sjednané doby po vzájemné dohodě. Prodloužení výpůjční doby není automatické a není vymahatelné. Při vypůjčení je možné rovnou dohodnou výpůjční dobu delší než 1 týden.

3.3 Pokud nájemce nevrátí vypůjčené hry včas, bude mu účtována pokuta ve výši 50 Kč za každý den prodlení.

IV. Kauce a půjčovné

4.1 Před vypůjčením hry je nájemce povinen složit kauci ve výši doporučené ceny hry. Tato kauce se skládá hotově.

4.2 Půjčovné na jeden týden je u každé hry 10 % z doporučené maloobchodní ceny, minimálně však 30 Kč. Půjčovné se strhává ze složené kauce při vrácení hry.

4.3 Bude-li hra vrácena v kratší době, než bylo sjednáno, má pronajímatel přesto právo na půjčovné v plné výši.

4.3 Dojde-li v průběhu vypůjčení k poškození nebo zničení hry bez zavinění pronajímatele (nikoli v důsledku běžného opotřebení), je nájemce povinen uhradit způsobenou škodu ve výši minimálně 100 Kč. V případě ztráty nebo poškození neumožňující běžné používání hry kauce propadá nájemci a pronajímatel se zavazuje uhradit navíc odpovídající částku půjčovného. Hra zůstává majetkem nájemce, i kdyby cena půjčovného překročila velikost zálohy.

4.4 Nájemce je povinen vrátit půjčené hry do provozovny půjčovny.

V. Práva a povinnosti nájemce

5.1 Nájemce plně odpovídá za půjčenou hru, je povinen o ni pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a suchu.

5.2 Nájemce neprovádí žádné úpravy hry, které by mohly znehodnotit hru nebo její části bez souhlasu pronajímatele.

5.3 Nájemce si půjčuje veškeré hry na své vlastní riziko, pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku nájemce, nebo třetích osob, způsobených v souvislosti s užíváním zapůjčených her.

5.4 Nájemce je povinen vrátit zapůjčenou hru ve sjednané době.

VI. Práva a povinnosti pronajímatele

6.1 Pronajímatel má povinnost zkontrolovat hru před vydáním nájemci.

6.2 Pronajímatel má povinnost předat hru nájemci ve stavu způsobilém k užívání.

6.3 Pronajímatel má povinnost hru zkontrolovat při jejím vracení.

VII. Osobní data

7.1 Pronajímatel má právo před první výpůjčkou nájemce ověřit jeho totožnost pomocí platného osobního dokladu nájemce.

7.2 Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřebu pronajímatele v souladu platnými předpisy GDPR.

7.3 Pronajímatel má právo před první výpůjčkou nájemce ověřit jeho totožnost pomocí platného osobního dokladu nájemce.

7.4 Údaje, které zadáváte při výpůjčce chráníme před zneužitím.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 13. 1. 2021