Nabídka seminářů

ICT, matematika

Jak na distanční výuku matematiky?

Obsah

Kurz je zaměřen na praktické využití softwarů využitelných při distanční výuce matematiky. Účastník kurzu získá znalosti o způsobu práce s formou práce s různými prostředími vhodnými k distanční výuce (Skype, Jitsi Meet, Zoom, MS Teams, Google Apps EDU apod). Seznámí se s výhodami a nevýhodami, která jednotlivá prostředí mají.

Účastníci získají informace a prakticky si vyzkouší tvorbu online materiálů v programu GeoGebra a její sdílení během vyučovacího procesu na dálku, naučí se vytvořit online dokumenty s matematickými symboly, testy a zábavná cvičení (např. Tinycards) a seznámí se s webovými stránkami, které podporují distanční výuku matematiky.

Důraz je kladen na vyváženou kombinaci teorie a praktického cvičení využitelného ve výuce matematiky tak, aby po ukončení kurzu přinesl účastníkům okamžitý efekt a poznatky bylo možno aplikovat ihned po jeho absolvování.

Příklady probíraných téma

  • Software využitelný při on-line výuce
  • Využití webových stránek sloužící k výuce on-line
  • GeoGebra - tvorba materiálů online, využívání již vytvořených dostupných materiálů, tvorba vlastních materiálů a jejich sdílení
  • Jak komunikovat s žáky on-line (např. Nearpod, Kahoot)
  • Praktická cvičení - praktické využití jednotlivých nástrojů k distančnímu učení matematiky