Nabídka seminářů

ICT, klíčové kompetence

Jak na distanční výuku?

Obsah

Kurz je zaměřen na praktické využití softwarů využitelných při distanční výuce. Účastník kurzu získá znalosti o způsobu práce s formou práce s různými prostředími vhodnými k distanční výuce (Skype, Jitsi Meet, Zoom, MS Teams, Google Apps EDU apod). Seznámí se s výhodami a nevýhodami, která jednotlivá prostředí mají.

Účastníci získají informace a prakticky si vyzkouší tvorbu prezentace v cloudovém prezentačním softwaru Nearpod a Prezi a její sdílení během vyučovacího procesu na dálku, naučí se vytvořit online dokumenty, testy, myšlenkové mapy a zábavná cvičení (např. Tinycards) a seznámí se s webovými stránkami, které podporují distanční výuku.

Důraz je kladen na vyváženou kombinaci teorie a praktického cvičení využitelného ve školství tak, aby po ukončení kurzu přinesl účastníkům okamžitý efekt a poznatky bylo možno aplikovat ihned po jeho absolvování.

Příklady probíraných téma

  • Software využitelný při on-line výuce
  • Využití webových stránek sloužící k výuce on-line
  • Prezi - pravidla prezentace, práce se snímky, textovými poli, vkládání obrázků, objektů, využití šablon, motivů, možnosti efektů, sdílení
  • Nearpod - možnosti oživení prezentací a interaktivního zapojení žáků
  • Jak komunikovat s žáky on-line
  • Praktická cvičení - tvorba prezentací účastníků s jednotlivými prvky prezentace, praktické využití jednotlivých nástrojů k distančnímu učení